Proč studovat u nás?
 • Individuální přístup k žákům
 • Přátelská atmosféra
 • Stravování přímo v budově
 • Dobré dopravní spojení
 • Technické vybavení školy
 • Sportovní a kulturní akce

Profil absolventa

Koncepce školního vzdělávacího programu vytváří u absolventů předpoklady pro široké uplatnění ve výrobních a obchodních podnicích tuzemských i zahraničních. Absolventi mohou pracovat v ekonomických, finančních, plánovacích, informačních a personálních útvarech v oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu, cestovního ruchu, hotelnictví, peněžnictví, pojišťovnictví, v reklamních agenturách, realitních agenturách, ve státní a veřejné správě. Po získání praktických zkušeností se mohou uplatnit na různých manažerských funkcích nebo jako samostatní podnikatelé. Dobré pracovní uplatnění se svými znalostmi a vědomostmi mohou najít v rámci zemí EU. Absolventi školy nemají problémy s umístěním v zaměstnání. Řada absolventů dále studuje na vysokých školách.

Absolventi získají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, velmi dobrou dovednost aplikovat informační a komunikační technologie, znalost anglického a dalšího cizího jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace a znalost anglického jazyka i pro účely ekonomických, manažerských a obchodních činností, středoškolské matematické znalosti a další všeobecné a odborné vědomosti. Z uvedeného je patrná výhoda absolventů, tj. široký rozsah jejich všeobecných vědomostí a odborných znalostí a dovedností.

Od 1. ročníku se povinně vyučuje anglický a francouzský jazyk/německý jazyk/ruský jazyk a další všeobecně vzdělávací a odborné předměty.

Základ odborného vzdělání tvoří předměty:

 • ekonomika (hospodářský proces, výroba, nabídka, poptávka, majetek podniku, náklady, výnosy, daně, ekonomické ukazatele, finanční trh, národní a světové hospodářství)
 • účetnictví (vědomosti a dovednosti v oblasti podvojného účetnictví, finančního, mzdového a manažerského účetnictví s využitím počítačů)
 • komunikace (psaní všemi deseti na počítači, ústní a písemná komunikace při řízení podniku, komunikace při uzavírání smluv, obchodní korespondence)
 • informatika (hardware, práce s počítačem, software, operační systémy, textový editor, tabulkový procesor, databáze, počítačové sítě)
 • management (plánování, organizování, rozhodování, vedení, personální management, marketingový management, finanční management, strategický management)