Proč studovat u nás?
 • Individuální přístup k žákům
 • Přátelská atmosféra
 • Stravování přímo v budově
 • Dobré dopravní spojení
 • Technické vybavení školy
 • Sportovní a kulturní akce

Obor vzdělání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Rezortní identifikátor IZO: 044796277

Obor vzdělání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku. Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě. Další znalosti a dovednosti, které si žáci v průběhu přípravy osvojí, vycházejí ze zaměření oboru.

Školní vzdělávací program

Podnikání a management

Součástí vzdělávacího programu je rozšířená výuka českého jazyka a literatury a anglického jazyka. Též je zajišťována výuka dalšího cizího jazyka, a to francouzského, německého a ruského.

Odborná výuka se zabývá jak teorií, tak i konkrétním řešením problémů v těchto oblastech:

 • ekonomika (hospodářský proces, výroba, nabídka, poptávka, majetek podniku, náklady, výnosy, daně, ekonomické ukazatele, finanční trh, národní a světové hospodářství)
 • účetnictví (vědomosti a dovednosti v oblasti podvojného účetnictví, finančního, mzdového a manažerského účetnictví s využitím počítačů)
 • informatika (hardware, práce s počítačem, software, operační systémy, textový editor, tabulkový procesor, databáze, počítačové sítě)
 • komunikace (psaní všemi deseti na počítači, ústní a písemná komunikace při řízení podniku, komunikace při uzavírání smluv, obchodní korespondence)
 • management a marketing (plánování, organizování, rozhodování, vedení, personální management, marketingový management, finanční management, strategický management)
 • manažerská praxe
 • odborná praxe (V 1. až 3. ročníku během maturitních zkoušek, tj. na konci května a na začátku června, se ve vybraných podnicích realizuje dvoutýdenní odborná praxe.)
 • předměty odborného zaměření

Odborná zaměření

Žáci si koncem 2. ročníku volí odborné zaměření oboru, které studují ve 3. a 4. ročníku a které je maturitním předmětem.

Mají na výběr z těchto zaměření:

 • Cestovní ruch a hotelnictví  – uplatnění managementu, ekonomiky, informatiky, komunikace a angličtiny v cestovním ruchu a hotelnictví
 • Bankovnictví a finanční služby – uplatnění ekonomiky, účetnictví, managementu a informatiky v bankovnictví, finančních institucích,  v podnicích a ve státní a veřejné správě
 • Mezinárodní obchod a diplomacie – uplatnění ekonomiky, managementu, komunikace a angličtiny v mezinárodním podnikání
 • Personální a marketingové služby – uplatnění komunikace, ekonomiky, managementu a jazykových kompetencí v marketingu a personální práci