Obor vzdělání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Rezortní identifikátor IZO: 044796277

Obor vzdělání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku. Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě. Další znalosti a dovednosti, které si žáci v průběhu přípravy osvojí, vycházejí ze zaměření oboru.

Školní vzdělávací program

Podnikání a management

Součástí vzdělávacího programu je rozšířená výuka českého jazyka a literatury a anglického jazyka a též je zajišťována výuka dalšího cizího jazyka, a to německého a ruského.

Odborná výuka se zabývá jak teorií, tak i konkrétním řešením problémů v těchto oblastech:

  • ekonomika (hospodářský proces, výroba, nabídka, poptávka, majetek podniku, náklady, výnosy, daně, ekonomické ukazatele, finanční trh, národní a světové hospodářství)
  • účetnictví (vědomosti a dovednosti v oblasti podvojného účetnictví, finančního, mzdového a manažerského účetnictví s využitím počítačů)
  • informatika (hardware, práce s počítačem, software, operační systémy, textový editor, tabulkový procesor, databáze, počítačové sítě)
  • komunikace (psaní všemi deseti na počítači, ústní a písemná komunikace při řízení podniku, komunikace při uzavírání smluv, obchodní korespondence)
  • management a marketing (plánování, organizování, rozhodování, vedení, personální management, marketingový management, finanční management, strategický management)
  • manažerská praxe
  • odborná praxe (V 1. až 3. ročníku během maturitních zkoušek, tj. na konci května a na začátku června, se ve vybraných podnicích realizuje dvoutýdenní odborná praxe.)
  • předměty odborného zaměření